Maj 16, 2019


Årsmöte 2019

Januari 6, 2019

Härmed kallas till årsmöte

Årsmötet hålls: Tisdag 26 februari 2019 kl. 18.3-20.30 i SCA Ortvikens bruksstuga. Den ligger alldeles utanför fabriksgrindarna. Parkering finns. 

Meddela oss på info@dklagun.se eller på 070-6321042 eller här på facebook om ni kommer. OSA senast 22 februari 2019

Dagordningen:

§1. Fastställande av röstlängd (närvarande)
§2. Mötets behöriga utlysande
§3. Fastställande av dagordningen
§4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
§5. Val av 2 justeringsmän, tillika rösträknare
§6a. Styrelsens verksamhetsberättelse.
§6b. Resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2018
§7. Revisionsberättelse
§8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
§9. Inkomna motioner
§10. Fastställande av medlemsavgifter för verksamhetsåret 2019
§11. Fastställande av verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret
§12. Val till styrelsen
Ordförande för 1 år
Ledamot 2st för 2 år
Sekreterare för 2 år
Kassör för 1 år
§13. Val av revisor (2 personer) för ett år
§14. Val av valberedning (3 personer varav 1 sammankallande) för ett år
§15. Övriga frågor

Om medlem önskar lämna in motion till årsmötet vill styrelsen ha den tillhanda senast två veckor före årsmötet.

Styrelsen genom ordförande: Peter Hamberg

Nyckel till lokalen

Har du en nyckel till lokalen och inte har för avsikt att vara medlem under 2019 önskar vi den åter.
Kontakta klubben på info@dklagun.se eller
070-632 10 42 eller Facebook så ordnar vi det på smidigast möjliga sätt.


Årets korvstroganoffkväll är här!

Oktober 17, 2018


Äldre

Kontakt

E-mail: info@dklagun.se

Övrigt

Kommande händelser