Sommardykning

Juli 12, 2018

Dyksäsongen är i full gång och vi vill påminna er om att besöka oss på facebook. I gruppen Dykning i Sundsvall finns allt aktuellt vad gäller spontanta utfärder och evenemang.


Dyk mycket och säkert!


Föreläsning med Michael Wolhardt.

Maj 20, 2018


Årsmöte 2018

Februari 24, 2018

Härmed kallas till årsmöte

Årsmötet hålls: Torsdag 1 mars 2018 kl. 18-20 i SCA Ortvikens brukshus. Den ligger alldeles utanför fabriksgrindarna. Parkering finns. 

Meddela oss på info@dklagun.se eller på 070-6321042 eller på facebook om ni kommer. OSA senast 26 februari 2018

Dagordningen:

§1. Fastställande av röstlängd (närvarande)
§2. Mötets behöriga utlysande
§3. Fastställande av dagordningen
§4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
§5. Val av 2 justeringsmän, tillika rösträknare
§6a. Styrelsens verksamhetsberättelse.
§6b. Resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2017
§7. Revisionsberättelse
§8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
§9. Inkomna motioner
§10. Fastställande av medlemsavgifter för verksamhetsåret 2016
§11. Fastställande av verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret
§12. Val till styrelsen
Ordförande för 1 år
Ledamot 2st för 2 år
Sekreterare för 2 år
Kassör för 1 år
§13. Val av revisor (2 personer) för ett år
§14. Val av valberedning (3 personer varav 1 sammankallande) för ett år
§15. Övriga frågor
Samt att klubbens nya stadgar behöver justeras och godkännas.

Nyckel till lokalen
Har du en nyckel till lokalen och inte har för avsikt att vara medlem under 2018 önskar vi den åter.
Kontakta klubben på info@dklagun.se eller 070-632 10 42 så ordnar vi det på smidigast möjliga sätt.


Om medlem önskar lämna in motion till årsmötet vill styrelsen ha den tillhanda senast två veckor före årsmötet.

Styrelsen genom ordförande: Peter Hamberg


Äldre

Kontakt

E-mail: info@dklagun.se

Övrigt

Kommande händelser